Půjčovní řád

Všeobecné obchodní podmínky k nájemním smlouvám

dále jen VOP:

 1. Obytná nástavba CAMPER (dále jen CAMPER), či jiná pronajímaná věc je závazně rezervována na požadovaný termín po uhrazení zálohové faktury ve výši 50% fakturované částky nájmu. Zbývající částka (doplatek do 100 % nájmu) musí být připsán na účet pronajímatele nejpozději 33 dnů před uskutečněním nájmu.
 2. Uhrazením zálohové faktury nájemce (dále též „zákazník“) stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami půjčovny. Nájemce zaplacením zálohové faktury dále souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami a uvedenými storno poplatky, tj. akceptuje – zrušení závazné rezervace 30 dnů před vyzvednutím činí storno 50% z celkové ceny rezervace; v době kratší než 29 dnů před vyzvednutím činí storno 100%  z celkové ceny rezervace.
 3. V případě, že CAMPER nebude možno nájemci namontovat na vozidlo (např. z důvodu zkorodované korby vozidla, absence potřebných úchytných bodů pro provedení připevnění obytné nástavby a jiných příčin, které by ohrozily bezpečnost silničního provozu), není pronajímatel povinen uhradit nájemci náklady či škody vzniklé, a to zejména s cestou k pronajímateli a ani jiné požadované škody vzniklé s nezapůjčením pronajímané obytné nástavby nájemci. Pronajímatel rovněž není povinen vracet uhrazenou zálohu a je oprávněn vyúčtovat nájemci manipulační poplatek 500,- Kč/případ.
 4. Každý zákazník je povinen podepsat „Smlouvu o nájmu věci“ a písemně tak potvrdit převzetí zapůjčeného CAMPERU a dalších zapůjčených věcí. Podpisem citované „Smlouvy o nájmu věci“ stvrzuje stav přebíraného CAMPERU a dalších zapůjčených věcí a rovněž potvrzuje proškolení ze strany pronajímatele ohledně technické a bezpečné manipulace se zapůjčenými věcmi a seznámení se závazným termínem doby trvání výpůjčky (zejména konečný termín a čas vrácení). Pokuta za každých nově započatých 24 hodin prodlení činí 3 000,- Kč.
 5. Při nájmu věci se skládá vratná záloha (kauce) v příslušné výši (viz. ceník), a to zasláním (připsáním na účet pronajímatele nejpozději 72 hodin před započetím nájmu. Vratná záloha v plné výši bude zaslána na účet nájemce do 3 dnů od řádného předání (bez poškození či jiných nedostatků) CAMPERU pronajímateli.
 6. V případě nepředložení požadovaných osobních dokladů nebudou CAMPER ani jiné najímané věci zapůjčeny.
 7. CAMPER je možno vyzvedávat nebo vracet pouze v otevírací době půjčovny:
  Po – Pá  , 18:00 – 20:30 (převzetí CAMPERU)
  Po – Pá  , 18:00 – 19:00 (vrácení   CAMPERU)   
  So, Ne – zavřeno
  období od 30. září do 30. dubna je možné předání obytné nástavby pouze do 19:30 hod.
  Mimo tuto dobu lze po předchozí oboustranně odsouhlasené e-mailové nebo telefonické dohodě. O předání/převzetí CAMPERU a příslušenství je podepisován předávací protokol (smlouva o nájmu).
 8. Zákazník je povinen vrátit CAMPER nepoškozený, usušený a vyčištěný, včetně veškerého zapůjčeného příslušenství – dle předávacího protokolu, který je součástí nájemní smlouvy
 9. Zákazník je povinen užívat CAMPER v souladu s manuálem a vždy před jízdou a během jízdy zkontrolovat řádné zajištění (aretaci) a pevnost uchycení CAMPERU na vozidle. Zákazník se zavazuje užívat (zejména rozkládat, skládat a používat k přespání) CAMPER s obvyklou péčí a v případě, že způsobí na CAMPERU škodu, nebude mu při vracení CAMPERU ihned vyúčtována a vrácena složená vratná kauce. Kauce bude ponechána u pronajímatele do doby odstranění vzniklé závady (způsobené během zapůjčení) a následně bude  kauce nájemci vyúčtována, a to s odečtením vzniklých nákladů pronajímatele (např. doložené účetními podklady). V případě, že částka opravy přesáhne výši složené kauce, je nájemce povinen škodu uhradit na základě vystavené doplatkové faktury se splatností pěti pracovních dnů. Faktura bude zaslána e-mailem. Pronajímatel je oprávněn v případě, že musí řešit opravu CAMPERU, účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (manipulační poplatek spojený s vyřízením opravy).
  Žádné ujednání o smluvní pokutě a účtovaných vícenákladech nájemci, nemá vliv na   požadavek pronajímatele požadovat úhradu vzniklé škody, vedle smluvní pokuty.
 10. V případě, že zákazník způsobí na CAMPERU neopravitelnou škodu a tím způsobí jeho nevypůjčitelnost pro další zákazníky (oprava bude dražší než pořizovací cena CAMPERU, oprava poškozené části CAMPERU bude neproveditelná), zavazuje se zákazník odškodnit pronajímatele a uhradit pronajímateli mj. cenu CAMPERU, kterou měl CAMPER v době převzetí zákazníkem. Cena CAMPERU je vždy stanovená ve smlouvě.
 11. Při rozkládání CAMPERU je třeba nejprve odjistit bezpečnostní uzavírací přezky vpředu a vzadu. Dojde k odjištění střechy, dále se přizvedne levá a poté pravá strana střechy obytné nástavby a ve vnitřním prostoru nástavby je třeba provést aretaci. Při skládání se ve vnitřním prostoru gumové lano protáhne oky, tím dochází ke snadnějšímu skládání plachty CAMPERU. Plachta se zasune a následně se zajistí bezpečnostní uzavírací přezky.
 12. Během užívání CAMPERU se zakazuje chytat se konstrukce a rovněž se nesmí žádným způsobem vyvíjet síla na tuto opěrnou konstrukci!!!
 13. V CAMPERU je zakázáno kouřit (nebezpečí požáru, nebezpečí propálení a škoda ve formě načichnutí matrace a látkových částí, apod.), používat svíčky a dále je zakázáno CAMPER demontovat z vozidla, a dále rovněž do CAMPERU není dovoleno brát zvířata (pod pokutou 10 000,- Kč).
 14. Veškeré zásahy do CAMPERU (technické i vizuální atd.), montáže, demontáže, vrtání  a další jsou přísně zakázané!!!
 15. V případě poškození či neúměrného znečištění pronajatého CAMPERU budou účtovány náklady na opravu a vyčištění, a pokud nebude poškození opravitelné, bude účtována náhrada na pořízení nového CAMPERU v obvyklé pořizovací ceně. V případě totálního poškození či ztráty zapůjčeného CAMPERU se zákazník zavazuje uhradit finanční kompenzaci veškerých újem, které vypůjčiteli vzniknou (např. náklady na zajištění nového CAMPERU, ušlý zisk, apod.).
 16. Zákazník je povinen brát v úvahu, že vozidlo s namontovaným CAMPEREM (ve složeném stavu) má obvykle vyšší výšku . Proto nesmí vjíždět do podzemních či zastřešených garáží, do prodejen „drive in“. Je povinen dbát přiměřené opatrnosti při podjezdu staveb, mostů, mostků a tunýlků či stromů a keřů, které mají nižší výšku než vozidlo s namontovaným CAMPEREM. Rovněž je zakázáno vjíždět namontovaným CAMPEREM do myčky.
 17. Musí být bráno v úvahu, že hmotnost namontovaného CAMPERU je cca 350 kg a řidič tedy musí vůči tomuto vždy přizpůsobit svoji jízdu.
 18. Nájemce není oprávněn postoupit jakékoliv nároky z nájemní smlouvy a ze souvisejících vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
 19. Pronajímatel je oprávněn započíst si veškeré své splatné nároky z nájemní smlouvy a souvisejících vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem z této smlouvy vůči jakýmkoliv nárokům nájemce.
 20. Pronajímatel neodpovídá za škody a újmy, které způsobí zákazník v průběhu nájmu CAMPERU třetím osobám a v případě, že by z tohoto důvodu přesto nějaká třetí osoba požadovala po pronajímateli odškodnění, zavazuje se zákazník veškeré takové veškeré odškodnění uhradit ze svého.
 21. Pro zapůjčení CAMPERU jsou vyžadovány tyto doklady:
  • fyzické osoby
   • platný občanský průkaz,
   • platný druhý doklad (rodný list, řidičský průkaz, cestovní pas),
   • odpovídající záloha (vratná kauce)
  • právnické osoby:
   • výpis z obchodního rejstříku,
   • platný občanský průkaz,
   • druhý doklad (rodný list, řidičský průkaz, cestovní pas),
   • odpovídající záloha (vratná kauce)
 22. Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)
  1. Osobní údaje nájemce stanu jsou zpracovávány pronajímatelem dle obecného nařízení o ochraně o osobních údajů (GDPR), a to na základě hlavních zásad, zejména zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti a odpovědnosti zpracovatele.
  2. Veškeré údaje jsou pronajímatelem uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou.
  3. Rozlišujeme osobní údaje, které slouží výlučně k účetním účelům, a to jsou   osobní údaje o nájemcích stanu (jméno, příjmení, r.č., adresa, bankovní účet, ze kterého byla složena záloha, IČ). Tyto uchovává zpracovatel za účelem udržování obchodního stavu a fakturace po dobu devíti let.
  4. Osobní údaje budou pronajímatelem zveřejněny pouze v případě, že to vyžaduje zákon či zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.
  5. Pronajímatel provedl opatření, aby osobní údaje nájemců byly chráněny a pronajímatel použil náležité technické a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoliv neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.
  6. Osobní údaje jsou archivovány a zpracovávány v České republice.
  7. Uzavřením nájemní smlouvy či zasláním objednávky či úhradou zálohové faktury (podle toho co nastane dříve), dává zákazník souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji.
  8. Nájemce si může vždy vyžádat seznam osobních údajů, které o něm pronajímatel vede, opravu určitých osobních údajů, které nájemce považuje za nesprávné nebo nerelevantní nebo může požádat o vymazání nebo jiné odstranění osobních údajů. Osobní údaje budou na žádost zaktualizovány nebo odstraněny v souladu s platnou právní úpravou.
  9. Nájemce může kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů a po zvážení okolností žádosti bude žádosti vyhověno v souladu s platnou legislativou.
  10. Kontaktní údaje pronajímatele CAMPERU jsou uvedeny níže na této webové stránce.
  11. V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně toho, jak pronajímatel – „offroadcamper.cz“ používá osobní údaje, jak uplatnit práva osoby, o níž se osobní údaje uchovávají nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se může nájemce obrátit na: info@offroadcamper.cz.
 23. Pro řešení soudních sporů z nájemní smlouvy na CAMPER a příslušenství a pro vztah mezi nájemcem a pronajímatelem dle těchto VOP, jsou místně příslušné soudy dle bydliště pronajímatele.
 24. Pronajímatel je oprávněn započíst si jakékoliv nároky z této smlouvy oproti nárokům nájemce ze složené kauce a z nároků nájemní smlouvy.
 25. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavírané nájemní smlouvy.

V Hostomicích, dne 10. ledna 2020